Algemene voorwaarden verhuur

 1. Definities:
  1.1 Sappleflap: gevestigd te Lichtenhorststraat 9, 6942GS Didam en ingeschreven bij de KvK onder registratienummer 09154910 handelend onder de naam Sappleflap.
  1.2 Website: de website van Sappleflap, te raadplegen via https://sappleflap.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
  1.3 Klant: de persoon of het bedrijf welke een overeenkomst aangaat met Sappleflap en/of zich geregistreerd heeft op de website
  1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Sappleflap en Klant, waarvan de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  1.5 Algemene voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Sappleflap zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2.2 Indien klant in zijn overeenkomst afwijkende voorwaarden wil laten opnemen, zijn deze voor Sappleflap pas bindend wanneer deze door Sappleflap schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Prijzen en informatie
  3.1 Alle op de website en in andere van Sappleflap afkomstige (promotie) materialen zijn inclusief BTW en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  3.2 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sappleflap kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Sappleflap afkomstige (promotie) materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten.
  3.3 Sappleflap raadt de Klant aan om de geleverde producten te inspecteren en de daarbij eventueel gebleken gebreken direct, bij voorkeur schriftelijk met foto’s, te melden bij Sappleflap.
 4. Gebruik en Risico:
  4.1 Het gebruik van gehuurde artikelen geschiedt volledig op eigen risico van de Klant.
  4.2 Gehuurde artikelen dienen na afloop van de overeenkomst schoon, onbeschadigd en voorzien van alle eventuele accesoires te worden ingeleverd.
  4.3 Bij het huren van een product wordt een borgsom gevraagd die vooraf contant dient te worden voldaan. Deze zal worden geretourneerd wanneer het product volgens punt 4.2 van de Algemene Voorwaarden wordt teruggebracht.
 5. Duur van de Overeenkomst:
  5.1 Deze overeenkomst is van kracht voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  5.2 Een gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volledige dag bij het vaststellen van de tijdsduur van de Overeenkomst.
  5.3 Ophalen van gehuurde producten in overleg.
  5.4 Inleveren van gehuurde producten dient op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode voor 09:30 te geschieden tenzij anders overeengekomen.
  5.5 Bij niet tijdig inleveren zal een extra dag huur in rekening worden gebracht.
 6. Veiligheid:
  6.1 Veiligheid is de verantwoordelijkheid van de Klant.
  6.2 Reparaties als gevolg van onvakkundige behandeling, reparaties door derden of gebruik van ongeschikte accessoires zijn voor rekening van de Klant.
 7. Betaling en Annulering:
  7.1 Bij reservering dient de overeengekomen huurprijs te worden voldaan.
  7.2 Annulering is kosteloos tot 1 week voor de afgesproken verhuurdatum, de betaling zal dan worden geretourneerd. Na deze termijn wordt de verhuurprijs in rekening gebracht.
  7.3 Het borg bedrag dient bij aanvang van de Overeenkomst contant te worden voldaan aan Sappleflap
 8. Aansprakelijkheid:
  8.1 De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde goederen tijdens de huurperiode, inclusief schade buiten de schuld van de Klant of bij overmacht.
  8.2 De Klant vrijwaart de Sappleflap van schade aan derden gedurende de huurperiode.
  8.3 Boetes en transacties opgelegd aan de Klant voor overtredingen tijdens de huurperiode zijn de verantwoordelijkheid van de Klant.
  8.4 Sappleflap is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade door het niet goed functioneren van het gehuurde of het niet nakomen van afspraken door ingeschakelde hulppersonen.
  8.5 In geval van onbeschikbaarheid van het gehuurde door omstandigheden blijft de Klant gehouden tot betaling van de volledige huursom.
  8.6 De aansprakelijkheid van Sappleflap voor schade als gevolg van ondeugdelijk functioneren van het gehuurde is beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs.