voorwaarden

Voor de verhuur van onze produkten gelden de volgende voorwaarden:

 1.  Het gebruik van de gehuurde artikelen geschiedt geheel op eigen risico.

 2. De gehuurde artikelen dienen na afloop schoon afgeleverd te worden.

 3.  Duur van de overeenkomst.

 4. Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.

 5. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

 6. Veiligheid is een zaak van de huurder zelf.

 7. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 8. De huurder is verplicht, bij aflevering van de gehuurde goederen  aan de verhuurder de overeengekomen huurprijs te betalen.

 9. Tot 1 week voor de afgesproken verhuurdatum kunt u kosteloos annuleren. Na het verstrijken van deze termijn is het kosteloos annuleren niet meer mogelijk en wordt de verhuurprijs in rekening gebracht.

 10. Bij grotere afstanden zal een kilometervergoeding in rekening worden gebracht.

 11. De huurder/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de goederen die tijdens de huurperiode ontstaat, ook wanneer deze buiten de schuld van de huurder/ opdrachtgever om en bij overmacht aan de goederen worden toegebracht.

 12. De huurder/ opdrachtgever vrijwaart de verhuurder tijdens de huurperiode voor alle schade van derden waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden.

 13. De huurder/opdrachtgever vrijwaart de verhuurder van alle boetes en transacties die aan de verhuurder mochten worden opgelegd voor overtredingen die tijdens de huurperiode hebben plaatsgevonden.

 14.  De verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade welke ontstaat tijdens de huurperiode ten gevolge van het niet goed functioneren van het gehuurde. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de afspraken van de door de verhuurder ingeschakelde hulppersonen. Indien de huurder/ opdrachtgever door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode dan is de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten niet aansprakelijk, doch blijft de huurder/ opdrachtgever gehouden om de volledige huursom te voldoen.

 15. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een huurder/opdrachtgever of derde lijdt ten gevolge van het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan verhuurder te wijten is dat het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs.